Disclaimer

Scroll

Website

FYGI B.V. streeft ernaar de website fygi.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website fygi.nl mag je via info@fygi.nl aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

FYGI B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. FYGI B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. FYGI B.V. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

E-mail

De informatie in de e-mail berichten van FYGI B.V. is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer je een e-mailbericht van FYGI B.V. per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken je dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. FYGI B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

Verklaring betalingsgedrag

Download hier de verklaring betalingsgedrag, omzetbelasting, loonheffingen.